Zoek Netwerkversterkende methodieken

Titel Auteur_Organisatie Doelstelling Beschrijving_Methodiek
50 Plusnet Omroep MAX Gezondheidsinstituut NIGZ Het uitbreiden van het sociale netwerk en het vergroten van het welbevinden en maatschappelijke participatie. 50Plusnet is een online ontmoetingsplek voor 50-plussers die hun sociale netwerk willen uitbreiden. Het doel van 50Plusnet is het verminderen en voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement. Ook wil 50Plusnet sociale participatie bevorderen, zelfredzaamheid stimuleren en een gezonde en actieve leefstijl bevorderen. Welzijnsinstellingen kunnen een lokale ingang voor de community ontwikkelen. Hiermee creëren ze een laagdrempelige toegang voor 50-plussers in de eigen regio.
Activerend huisbezoek bij ouderen Ter Steege,G. & Penninckx, K. Huizing, A. Het verbeteren of herstellen van de zelfredzaamheid en het welbevinden. Activerend huisbezoek is een methode om de zelfredzaamheid en het welbevinden van 55-plussers te verbeteren of te herstellen. Het gaat daarbij om zelfstandig thuiswonende ouderen die uit hun evenwicht zijn geraakt. Activerend huisbezoek is gespecialiseerd vrijwilligerswerk, waar vrijwilligers training en begeleiding voor nodig hebben. De huisbezoeken worden ook ten behoeve van andere doelgroepen gebruikt.
Buddywerking Vlaanderen Mensen met een psychische kwetsbaarheid raken soms sociaal geïsoleerd en vinden moeilijk aansluiting bij anderen in de samenleving. Het vriendschappelijk contact met de buddy kan dit isolement helpen doorbreken. Het contact verloopt zo gelijkwaardig mogelijk en is niet hulpverleningsgericht – op die manier symboliseert de buddy een beetje de wereld buiten de hulpverlening. Buddywerking Vlaanderen overkoepelt alle regionale buddywerkingen in Vlaanderen en Brussel. Met de buddywerkingen willen we mensen met een psychische kwetsbaarheid uit hun sociaal isolement halen, destigmatiseren en hun integratiekansen verhogen. De formule is op zich vrij eenvoudig: één vrijwilliger (‘buddy’) wordt gekoppeld aan één persoon met psychische moeilijkheden (‘deelnemer’). Ze ontmoeten elkaar voor een babbel, gaan wandelen, eens fietsen of naar de film,...Voor de concrete invulling van het contact wordt rekening gehouden met de verwachtingen en mogelijkheden van beiden.
Buurthulpmethodieken Peters, A., Wilbrink, I. & Blauw, W. Het bevorderen van informele zorg en ondersteuning door buurtbewoners en maatschappelijk participatie. Buurthulpmethoden is een verzamelwoord voor kleinschalige projecten voor onderlinge laagdrempelige hulp- en dienstverlening in buurt en wijk door en voor bewoners met en zonder beperkingen. Met de methode wordt gewerkt aan het versterken van vrijwillige inzet voor en door buurtbewoners, zodat wordt bijgedragen aan de sociale cohesie in de buurt, het uitvoeren van informele zorg en vooral ook de insluiting van kwetsbare groepen. Kenmerkend is dat buurthulp wordt opgezet vanuit onderlinge betrokkenheid, op basis van het zelforganiserend vermogen van de buurt en met een methode voor matching van vraag en aanbod.
Buurtvervlechting Tordale vzw het gaat niet enkel over inclusie voor mensen met een beperking, maar over het creëren van een zorgzame samenleving die openstaat voor iedereen De individuele talenten worden in kaart gebracht met een capaciteitenvragenlijst. Via vragen m.b.t. verschillende thema’s en interesses verkrijgt men zicht op de talenten (capaciteiten), maar ook op de wensen van buurtvervlechters (vb. hoe kan iemand jou helpen, wat wil je nog leren...?). Op basis van al deze talenten en wensen legt men contacten tussen buurtvervlechters. Dat gebeurt aan de hand van een ‘talentenmarkt’: een boekje dat alle talenten en wensen van buurtvervlechters (en hun contactgegevens) bundelt. De buurtvervlechters kunnen de talentenmarkt ook online raadplegen via een website voor geregistreerde buurtvervlechters. Buurtvervlechting is vrijwillig. Een buurtvervlechter kan steeds zelf beslissen wanneer hij iemand wil contacteren en waarom. Maar ook voor de gecontacteerde buurtvervlechter is het vrijwillig: hij bepaalt zelf of dit contact voor hem betekenisvol is. Buurtvervlechting is dus maatwerk: iedereen beslist zelf wat hij/zij wil doen, met wie en wanneer. Hierbij is het belangrijk om goede afspraken te maken en de verwachtingen op elkaar af te stemmen. Het spreekt voor zich dat dit voor personen met een verstandelijke beperking een moeilijke opdracht is. Daarom is er hier een essentiële taak weggelegd voor begeleiders. Zij zijn immers de tussenpersoon om buurtvervlechting op te starten en te laten slagen op basis van goede afspraken.
Caren Bevorderen van informele zorg en het versterken van de eigen regie. Caren is een webtool waarmee mensen die zorg ontvangen en verlenen zorg beter kunnen organiseren, informatie kunnen delen en taken kunnen plannen. Iedere cliënt heeft een eigen account waarop hijzelf, zijn (professionele) zorgverleners en familie kunnen inloggen. Het gebruik van Caren bevordert de samenwerking tussen de formele en informele zorg.
Community support Mur,L., Groot, M., Heijs, N. Empowerment, vergroten van het welbevinden en informele steun via het in kaart brengen, versterken en mobiliseren van het netwerk. Het doel van Community Support is het vergroten van zelfredzaamheid van mensen en hen zelf regie laten voeren over hun leven. De taak van de professional is niet om de problemen van deze mensen op te lossen, maar om deze mensen de greep op hun eigen leven terug te geven. Community Support wil mensen helpen bij het (leren) kennen en benutten van hun eigen krachten en talenten en daarbij het realiseren van voldoende steun uit de eigen omgeving. Daarnaast is de methode gericht op het voorkomen van intensieve, langdurige en professionele ondersteuning.
Contactladder Verwey-Joncker Instituut Bevorderen van maatschappelijke participatie en het vergroten van welbevinden in de buurt door buurtcontacten in kaart te brengen. De contactladder is een instrument voor het meten van buurtcontacten. Via een korte vragenlijst volgt een precies beeld van hoe buurtgenoten de contacten beleven. Het instrument meet bovendien de behoeften van bewoners aan verschillende soorten contacten. Het verschil tussen feitelijke en wenselijke contacten, gewogen naar het belang dat bewoners aan deze contacten hechten, geeft een heldere diagnose van mogelijke aangrijpingspunten voor sociale interventies en beleid. Hiermee kunnen samenlevingsproblemen worden voorkomen en opgelost.
Die ken ik LFB Sociale netwerk uitbreiden en onderhouden. ‘Die ken ik’ is een cursus voor mensen met een verstandelijke beperking en geeft ze handvatten om een eigen sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden. Het gaat dan om contacten anders dan familie, begeleiders of ondersteuners. Dit vergroot hun zelfstandigheid en maakt ze onafhankelijker van professionele begeleiders. De cursus is ontwikkeld door de LFB, een belangenvereniging voor en door mensen met een verstandelijke beperking.
Ecogram Hartman, A.; Herman, S.; Kruijswijk, W.P. Netwerk in kaart brengen en bevorderen van informele steun. Het ecogram brengt de omvang en de kwaliteit van het sociale netwerk van de cliënt in beeld. Het biedt in één oogopslag een overzicht van belangrijke sociale contacten uit verschillende leefgebieden, wat (potentiële) hulpbronnen zichtbaar maakt. Het gaat daarbij om familieleden, maar ook om vrienden en kennissen en om contacten met vrijwilligers en professionele zorg- en dienstverleners. Door middel van symbolen kan de aard van de relaties worden aangegeven.
Eigen kracht conferentie: Family group conference Eigen Kracht-conferenties, vzw In een Family Group Conference (FGC) of Eigen Kracht-conferenties worden alle belangrijke personen rond iemand samengebracht om een plan uit te werken. Het gaat om familie, vrienden, buren, ... In zo’n plan staat wat de familie zelf zal doen – de ‘eigen krachten’ die ze wil inzetten – en waarvoor ze een beroep wil doen op professionele hulp. Een Eigen Kracht-conferentie vraagt een goede voorbereiding, waarbij een onafhankelijk coördinator de familie helpt bij alle stappen. Deze coördinator is zelf geen hulpverlener, maar een vrijwilliger die hiervoor een driedaagse training volgde èn bij elk traject de nodige supervisie krijgt. De voorbereiding bestaat uit een activeringsperiode van 6 tot 8 weken. In die periode wordt eerst bekeken waarover mensen willen nadenken en een plan maken. Vervolgens wordt er uitgezocht wie aanwezig kan zijn, wat er nodig is om samen te kunnen komen, welke datum de conferentie kan plaats vinden en welke informatie er eventueel nodig is van professionals om tot een goed plan te kunnen komen. Als er een verplichte hulpverlening betrokken is, wordt ook bekeken of er basisvoorwaarden zijn waaraan het plan moet voldoen. De aanwezigen op de conferentie ontvangen in begrijpelijke taal alle informatie die ze willen en die nodig is om een goed plan te kunnen maken. Op dat ogenblijk kunnen betrokken hulpverleners, indien gewenst, hun visie op de situatie toelichten. Daarnaast kunnen organisaties en hulpdiensten hun aanbod voorstellen. Alle deelnemers krijgen hier ook de kans om vragen te stellen. De coördinator en de eventuele aanwezige hulpverleners verlaten de zaal. Vervolgens overleggen de deelnemers die behoren tot het sociaal netwerk, met elkaar, tot er overeenstemming bestaat over een concreet plan. Het plan wordt gepresenteerd aan de coördinator, deze overloopt met de familie of het plan voldoende concreet is en of alle praktische details werden genoteerd. Elk plan dat veilig en wettelijk is wordt onvoorwaardelijk geaccepteerd. De onafhankelijk coördinator typt het plan uit en bezorgt dit aan alle betrokkenen. Hierbij eindigt de taak van de coördinator. Familie en hulpverleners kunnen dan beginnen met de uitvoering van het plan. In het plan werd ook opgenomen wanneer de familie zal samenkomen voor een evaluatie èn wie er initiatief zal nemen om terug samen te komen als zou blijken dat het plan bijsturing nodig heeft.
Familieberaad Vilans Expertisecentrum Mantelzorg Het bevorderen van informele steun door het versterken en het mobiliseren van het netwerk. Een familieberaad of familienetwerkberaad is een overleg tussen de bewoner, zijn familieleden en één of meer zorgverleners waarbij de mogelijkheden en de krachtbronnen van de familieleden in kaart worden gebracht en verschillen in inzicht worden besproken. Het doel van het overleg is het versterken van de communicatie bij een wijziging in de leefomgeving of –omstandigheden en het onderzoeken van manieren om de informele ondersteuning aan de bewoner en zijn familie te verbeteren. Het werd oorspronkelijk toegepast in intramurale setting maar wordt nu ook gebruikt in de jeugdzorg en het welzijnswerk. Het lijkt op een Familiezorgconferentie maar is verschillend van aanpak omdat bij het familieberaad wel zorgverleners aanwezig zijn.
Familienet
Familieorganisaties: Familie als bondgenoot Verschillende Informatie en voorlichting geven aan familie; ondersteuning van familieleden; samenwerking familieleden & hulpverleners; inzet ervaringskennis van familieleden. Familieorganisaties zijn in de afgelopen jaren een steeds belangrijker rol gaan spelen in de beleidsvorming en gedachteontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg. Zij vragen daarbij niet alleen aandacht voor de wensen en behoeften van hun naasten, maar dringen ook aan op erkenning van hun eigen deskundigheid in de zorg en op herkenning van hun eigen ondersteuningsvragen
Familiezorg Van Montfort, K. Expertisecentrum Familiezorg Het mobiliseren van het sociale netwerk en het vergroten van welbevinden bij de cliënt en zijn familie. De methode familiezorg richt zich op de onderlinge relaties tussen zorgvragers en hun familieleden. Familiezorg helpt organisaties door middel van scholing met het vergroten van de expertise in het relationeel werken. In specifieke gevallen helpt een getrainde coach door gesprekken te voeren over de zorgsituatie van families die behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg. Het gesprek verheldert de vraag, wens of behoefte van zorgvrager en familieleden en leert ze omgaan met een situatie van langdurige en intensieve zorg. Het gaat om open communicatie, oog houden voor veranderende relaties en aandacht hebben voor het hele (zorg)systeem van zorgvrager, familieleden en professionals zodat stress en overbelasting verminderen of voorkomen kunnen worden.
Familiezorgconferentie Vilans Het evalueren, versterken en mobiliseren van het sociale netwerk en het vergroten van welbevinden. Een Familiezorgconferentie is een bijeenkomst tussen de zorgvrager (de bewoner) en zijn sociale netwerk en draait om een conflict of een crisis of het voorkomen ervan. De zorgvrager wil samen met zijn netwerk tijdens de conferentie een plan maken dat een oplossing voor het probleem kan bewerkstelligen. Het lijkt op een Familie(netwerk)beraad maar is verschillend van aanpak omdat bij de conferentie geen zorgverleners aanwezig zijn. Ook is het een specifieke vorm van een Eigen Kracht Conferentie, bedoeld voor mensen met een beperking die in een instelling wonen.
Genogram Hartman A.; Goldrick, M. Netwerk in kaart brengen en bevorderen van informele steun. Een genogram brengt de familie van een cliënt visueel in kaart in de vorm van een stamboom met meerdere persoonlijke gegevens. Het genogram biedt de mogelijkheid belangrijke familiegebeurtenissen, sterfgevallen, verhuizingen en verbroken contacten op te nemen. Dit geeft informatie over de familierelaties en -rollen, familiegeschiedenis en de gedeelde verwachtingen die men heeft. De stamboom omvat drie of vier generaties en hun onderlinge relaties: de voorgaande generatie (schoon)ouders, de generatie waartoe de cliënt behoort met de broers en zusters en eventueel zwagers en schoonzussen. De derde en eventueel vierde generatie betreft het nageslacht: (klein)kinderen en eventueel (achter)neven en (achter) nichten.
Groslijst PhiladelphiaSupport Netwerk in kaart brengen en bevorderen van informele steun. Een groslijst biedt algemeen inzicht in het sociale netwerk van een cliënt in de vorm van een lijst van personen die de cliënt kent, aardig of belangrijk vindt. De nadruk ligt hierbij op het inventariseren. Hierdoor ontstaat een rijker en preciezer beeld van de huidige situatie.
Herstellen doe je zelf Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid Informele steun, vergroten van het welbevinden en empowerment via het versterken van het netwerk. Herstellen doe je zelf is een cursus gericht op het herstel van mensen met een psychische of psychiatrische beperking. De methode draagt bij aan empowerment, zelfwaardering, hoop en de kwaliteit van leven. Herstellen doe je zelf is een vorm van lotgenotencontact en zelfhulp, waarvan er talloze zijn.
Humantitas Tandem Kremer, J. & Thouraya, C. Participatie en inclusie, vergroten welbevinden, empowerment en informele steun via het versterken van het netwerk. Humanitas Tandem is een maatjesactiviteit voor mensen die zich in een sociaal isolement bevinden of hierin dreigen te raken. De vrijwilliger (‘maatje’) van Humanitas Tandem biedt de deelnemer sociale steun,waardoor zijn zelfvertrouwen groeit en zelfredzaamheid vergroot. De vrijwilliger helpt indien mogelijk met het opbouwen van sociale contacten door activiteiten te ondernemen die gericht zijn op het doorbreken van het isolement, het uitbreiden van het sociale netwerk en het weer actief deelnemen aan de samenleving. Hij is een luisterend oor, een vraagbaak en natuurlijk prettig gezelschap.
Kwartier maken Kal,D., Post, R. & Scholtens, G. Het doel van de methode Kwartiermaken is succesvolle integratie in de samenleving van mensen die op basis van kwetsbaarheid of een beperking met mechanismen van uitsluiting kampen. Kwartiermaken onderscheidt de volgende twee subdoelen. (1) Werken aan het bevorderen van een samenleving waarin (meer) mogelijkheden ontstaan voor de doelgroep (Kal, 2001). (2) Met mensen uit de doelgroep onderzoeken hoe zij (weer) aan de samenleving kunnen deelnemen. Kwartiermaken kun je omschrijven als werken aan gastvrijheid in de samenleving (Scholtens, 2007). Bij kwartiermaken werk je aan een gastvrije samenleving. Vooral voor groepen die met sociale uitsluiting te maken hebben, zoals mensen met een psychiatrische achtergrond of een verstandelijke beperking.
Mantel Scan Movisie, Vilans en ActiZ Kruijswijk, W. Netwerk in kaart brengen en bevorderen van informele steun. De MantelScan geeft mantelzorgondersteuners een beeld van de zorgsituatie waarbij aandacht is voor de kracht en risico’s van dat netwerk (de draagkracht en de draaglast). Hiermee kunnen zij het risico op overbelasting van het (mantel)zorgnetwerk inschatten. Het verzamelt informatie met een reeks vragen en visuele hulpmiddelen (genogram en ecogram) die de zorgprofessional vaak al kent of gebruikt. De MantelScan brengt de informatie vanuit deze verschillende bronnen bijeen zodat de complexiteit van het zorgnetwerk visueel overzichtelijk wordt weergegeven. Met de MantelScan kan de informatie over het netwerk eenvoudig worden gestructureerd en met meerdere betrokken zorgverleners en mantelzorgers worden gedeeld.
Mantelzorgwijzer De mantelzorgwijzer is een hulpmiddel voor alle mantelzorgers. Bijzonder is, dat iedere mantelzorger over een eigen pagina kan beschikken, waarop de zorg bijgehouden en gedeeld kan worden. Daar kunt u zelf bepalen wie toegang krijgen tot uw deel op de website. Tevens zijn er mogelijkheden om een agenda bij te houden, maar ook notities en foto's die van belang zijn voor anderen. Zodra u bent geregistreerd in ons systeem heeft u de mogelijkheid een eigen pagina op deze website te beheren. Op deze persoonlijke pagina kunt u de zorg voor uw zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis bijhouden. Andere familieleden en/of kennissen kunnen alleen door u als mantelzorger toegelaten worden op deze pagina. Gezamenlijk kunt u dan een agenda bijhouden en notities maken. Zo kunt u de zorg delen met familieleden of kennissen die verder weg wonen. Op die manier blijft iedereen op de hoogte en wordt de last gedeeld.
MSNA Baars, H. ; Uffing, H.; Dekkers, G. Verrijeken, A. Versterken en uitbreiden van het sociale netwerk door het netwerk in kaart te brengen. Dit instrument brengt het sociale netwerk van mensen in kaart. Het biedt informatie over de kwaliteit van het sociale netwerk van een persoon en geeft inzicht in de maatschappelijke positie van de cliënt. Ook eventuele knelpunten in zijn sociale netwerk worden zichtbaar. Er is aandacht voor de omvang van het netwerk, de gevarieerdheid van het netwerk, de bereikbaarheid van het netwerk en de structuur van de relaties. De MSNA onderscheidt drie zones waarvan alleen de eerste (de persoonlijke zone) deel uitmaakt van het netwerk. De andere twee zones zijn het reservoir waaruit nieuwe contacten kunnen ontstaan.
MSS Movisie, Vilans en ActiZ Trimbos - instituut Participatie en inclusie en bevordering van informele steun via het in kaart brengen, opbouwen, versterken en mobiliseren van netwerken. Binnen projecten maatschappelijke steunsystemen worden kwetsbare mensen ondersteund bij het opbouwen van een web van personen, diensten en voorzieningen in hun eigen leefomgeving, om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Het is een combinatie van onder meer kwartiermaken, de inzet van ervaringsdeskundigheid en een wijk- of dorpsgerichte benadering.
Naast de mantelzorger Movisie, Vilans en ActiZ Elferink, J. & Scherpenzeel, R. Empowerment via het versterken van het netwerk. De methode Naast de mantelzorger biedt praktische en emotionele ondersteuning aan mantelzorgers, zodat ze zelf weer problemen kunnen oplossen. Een coördinator selecteert en koppelt mantelzorgers die overbelast dreigen te raken aan vrijwilligers. Zij bepalen vervolgens samen wat ze gaan doen. De vrijwilliger neemt geen taken over, maar ondersteunt de mantelzorger bij het zelf actie ondernemen.
Natuurlijk, een netwerk Van Lustgraaf, M. Het versterken en uitbreiden van het netwerk. ‘Natuurlijk een netwerk’ is een cursus voor familieleden van mensen met een beperking. Zij krijgen in een aantal bijeenkomsten praktische handvatten aangereikt om het netwerk van de persoon met een verstandelijke beperking in kaart te brengen. De cursus stimuleert familieleden door middel van het maken van een plan initiatief te nemen en een beroep te doen op de mensen uit het netwerk. De cursus Natuurlijk, een netwerk! is de voorloper van Natuurlijk, een netwerkcoach! en vormt een onderdeel van deze methode.
Natuurlijk, een netwerkcoach Movisie, Vilans en ActiZ Maatschappelijke participatie bevorderen door het versterken en mobiliseren van het netwerk. Dit is een methode om het netwerk van kwetsbare burgers te versterken, waardoor ze beter kunnen participeren in de samenleving. De methode bestaat uit een 10-stappenplan, dat de vrijwillige netwerkcoach samen met de cliënt doorloopt. Hierbij worden eerst de wensen van de cliënt en het huidige sociale netwerk in kaart gebracht. Daarna wordt met de cliënt samen gewerkt aan mogelijkheden om het (vaak sterk beperkte) netwerk uit te breiden en met behulp van het netwerk de wensen van de cliënt te realiseren.
Netwerkcirkel Zicht krijgen op de grootte van het netwerk, de betekenis die het gezin/de cliënt aan de contacten binnen het netwerk geeft en of er mogelijkheden zijn om het netwerkverder uit te breiden. In de netwerkcirkel wordt het gezin/ de cliënt in de kern geplaatst met daar rond omheen een drietal lagen; die van intimiteit, vriendschap en kennissen. De individuele personen uit het netwerk worden in een laag van de cirkel geplaatst afhankelijk van de positie die de persoon inneemt ten opzichte van de cliënt. De structuur van het netwerk en de verhouding tussen formele en informele contacten wordt op deze manier in beeld gebracht. Bij het invullen van het netwerkformulier wordt er dieper ingegaan op de aard van de contacten met het netwerk en wat de cliënt als steunend ervaart in de individuele contacten.
Netwerkcirkel van Lensink Smit, B. & Van Gennep, A. Steyaert, J. & Kwekkeboom, R. Netwerk in kaart brengen en bevorderen van informele steun. De netwerkcirkel van Lensink brengt het aantal netwerkleden en hun positionering ten opzichte van de cliënt in kaart. De cliënt wordt omringd door vier schillen met daarin mensen die volgens de cliënt heel dichtbij staan (intimi) en personen die met iedere schil wat verder van de cliënt af staan (vrienden, bekenden en diensten). De contacten worden daarnaast verdeeld in vier kwadranten: familie, medecliënten, professionals en mensen die je ontmoet hebt in de samenleving. Uitgangspunt is dat de cirkel van bekenden personen omvat die vrienden kunnen worden. Ook laat deze zien wie (potentiële) hulpbronnen zijn.
Osani Stichting Osani Sociale netwerken rond mensen met een beperking vergroten en (levenslang) onderhouden. Stichting Osani werkt op verschillende manieren aan de versterking van sociale netwerken rond mensen met een beperking. De stichting wil direct betrokken familieleden (meestal de ouders) helpen bij het bouwen van een toekomstbestendig netwerk dat uit meerdere personen bestaat, voor het geval de familieleden zelf de zorg en aandacht aan hun naaste niet meer kunnen bieden. De focus ligt op het bouwen van een netwerk dat een leven lang in stand houdt. Daarbij is veel aandacht voor juridische en financiële zaken.
PTP Stichting De Toekomst Het vergroten van welbevinden, empowerment en het bevorderen van informele steun door het mobiliseren van het sociale netwerk. Met Persoonlijke Toekomst Planning (PTP) werkt de cliënt samen met de mensen die belangrijk voor hem zijn aan een planning om zijn wensen en dromen actief te realiseren. De methode visualiseert de gedroomde toekomst op posters, vertaalt deze in concrete acties en zet vervolgens in op het realiseren ervan, samen met het netwerk en in de maatschappij. PTP ondersteunt de cliënt bij het zelf richting geven aan zijn leven, vanuit het perspectief van de cliënt en met de steun van zijn omgeving. Professionals hebben daarin een ondersteunende rol, tenzij ze door de cliënt worden uitgenodigd om actief deel te nemen.
Quez Movisie, Vilans, ActiZ Brink, C. Vergroting van het welbevinden, empowerment en bevordering van informele steun via het evalueren, opbouwen of versterken van het netwerk. QueZ is een verzameling vragen die professionals en vrijwilligers helpen om in het gesprek met de cliënt consequent uit te gaan van de eigen regie. Het eigen netwerk van de cliënt is een van de vier elementen van zelfregie die centraal staan. De vragen staan ook op ansichtkaarten, die tijdens het gesprek op tafel gelegd kunnen worden.
Scheffers Scheffers, M. Het vergroten van de eigen kracht van de cliënt en het opbouwen en versterken van het netwerk. De Sociaal netwerkmethodiek beoogt onderlinge relaties en wederkerigheid te versterken. Het is bedoeld voor alle mensen met een hulpvraag (individueel, echtpaar of gezin) en is geschikt voor zowel de intramurale setting als de ambulante hulpverlening. Het gaat om cliënten die in hun dagelijks leven of bij ingrijpende gebeurtenissen ervaren dat hun netwerk niet vitaal genoeg is. Doelen zijn het voorkomen van sociaal isolement en eenzaamheid, en over het bevorderen van onderlinge steun. Een begeleider ondersteunt en motiveert de cliënt om zijn netwerk te vergroten, te versterken en/of bij zijn (probleem)situatie te betrekken door bijvoorbeeld het organiseren van een netwerkberaad.
Sharecare ShareCare Empowerment, verbeteren van de zorg door betere afstemming tussen informele en formele zorg, en het bevorderen van informele steun door het sociale netwerk te mobiliseren. ShareCare biedt verschillende webtools om burgers en hun informele en formele netwerk te helpen bij het regelen van zorg en ondersteuning. Hiermee worden burgers in staat gesteld eigen regie te voeren. De webtools bieden mogelijkheden voor gezamenlijke planning en communicatie zodat het eenvoudiger wordt de zorg onderling af te stemmen en te verdelen. ShareCare heeft daarnaast de krachten gebundeld met Zorgvoorelkaar.com
SNS Sonestra MEE Gelderse Poort Vergroten welbevinden, empowerment en bevorderen informele steun via het mobiliseren van het netwerk. Sociale NetwerkStrategieën richt zich op het activeren van het sociale netwerk van een volwassene, kind of gezin om vervolgens gezamenlijk oplossingen voor diens problemen te zoeken tijdens een netwerkberaad. Vooraf krijgen ze van de probleemeigenaar en eventueel van professionals informatie over de problemen. De cliënt en zijn netwerk voeren het plan samen met professionals uit.
Sociaal netwerk, wie kan helpen? Nijholt,I. & Vink,S. De bedoeling is dat cliënten met elkaar in gesprek raken over hun netwerk, meedenken en elkaar helpen om oplossingen aan te dragen. De oplossingen worden door de begeleider opgeschreven en in het volgende begeleidingsgesprek besproken. Het spel kan behalve in groepsverband ook met zijn tweeën, dus als begeleider met de cliënt gespeeld worden. Het samenspel "Wie kan mij helpen?" nodigt uit tot dialoog en kan gespeeld worden met minimaal 2 en maximaal 4 spelers. De thema's die aan bod komen hebben betrekking op het dagelijks leven: Samen koken/eten; Samen sporten; Vakantie/dagje uit; Schilderij ophangen; Problemen bespreken; Ik wil een relatie; Huisschoonmaken; Omgaan met geld; Eigen inbreng: cliënten kunnen zelf een thema aandragen. Het spel bestaat uit 36 kaarten. Per thema zijn er vier kaarten aanwezig, gebaseerd op de deelgebieden: familie, vrije tijd, instanties en wonen/werken. De thema's zijn aan hulpvragen gekoppeld. Zoals: ik wil samen met iemand sporten, wie kan mij daarbij helpen? Het spel werkt als kwartet: na het verdelen van de kaarten vraag je om beurten een kaart die je wil hebben, tot je een kwartet hebt. Als je een kwartet hebt, kijk je aan de hand van de netwerkcirkel wie er in het netwerk kan bijdragen tot het 'oplossen' van de hulpvraag of het probleem van dit kwartet.
Steffie Stichting Steffie Het vergroten van het sociale netwerk en empowerment. Steffie legt op een eenvoudige en grappige manier maatschappelijke relevante onderwerpen uit voor iedereen die een visuele stap-voorstap- uitleg prettig vindt. Voorbeelden van onderwerpen zijn: alcohol en blowen, veilig online, internetbankieren en sociale netwerken. De website biedt laagdrempelige informatie, tips en adviezen over sociale netwerken en het leggen en onderhouden van contacten. Vanaf 2014 biedt Steffie een datingsite voor mensen met een licht verstandelijke beperking: ABCDate.nl.
Straatladder Movisie, Vilans, ActiZ Hengeveld, F. Janssens, J. Vergroten van het welbevinden en maatschappelijke participatie in buurten en straten en het in kaart brengen van het niveau van contacten en betrokkenheid. De straatladder is een graadmeter voor de mate van sociale samenhang en actief burgerschap. De tien treden van de straatladder staan voor tien niveaus van contacten tussen buurtbewoners en betrokkenheid bij de straat. De straatladder wordt gebruikt om het netwerk van bewoners in hun straat te vergroten. Bewoners krijgen daardoor meer grip op de straat en zij kunnen meer gebruikmaken van elkaars talenten en mogelijkheden: ze worden ‘goeie buren’.
Tijd Voor Elkaar Social Minds Pascal van Wanrooy www.tijdvoorelkaar.org Het hoofddoel van de methode TijdVoorElkaar is het opbouwen van sociale netwerken in buurten of wijken, oftewel het opbouwen van duurzame contacten tussen bewoners De methode TijdVoorElkaar kent twee pijlers: een interactieve website en een sociaal makelaar. Buurtbewoners en lokale organisaties informeren elkaar over vraag en aanbod van diensten (zoals ramen wassen, boodschappen doen of hulp bij computergebruik) via een interactieve website. Alle deelnemers aan TijdVoorElkaar worden verzocht, maar niet verplicht, zowel iets te vragen als iets aan te bieden. De sociaal makelaar is als professional een spin in het web met een zeer belangrijke functie. De twee belangrijkste pijlers van de sociaal makelaar zijn: het matchen van vraag en aanbod en het betrekken van sociaal kwetsbare bewoners. Het is de bedoeling om hen een omgeving te bieden waarin ze durven te vragen en in contact kunnen komen met andere bewoners. Daarnaast is PR en werving een belangrijk onderdeel van de werkwijze van de methode, dit is ook een belangrijke taak van de sociaal makelaar. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een persoonlijke, proactieve benadering van de doelgroep door de sociaal makelaar. Ook zoekt de sociaal makelaar aansluiting bij lokale organisaties in de wijk, om hen te vragen bekendheid te geven aan de methode TijdVoorElkaar. Als deze bekendheid eenmaal verworven is, speelt de sociaal makelaar een actieve rol in het betrekken van bewoners bij TijdVoorElkaar en bij het koppelen van vraag en aanbod. Het is de bedoeling dat op den duur kleine netwerken van deelnemers worden gevormd waarin deelnemers dingen voor en met elkaar doen, zonder tussenkomst van de website of de sociaal makelaa
Vrienden maken kun je leren Social Minds Pascal van Wanrooy www.tijdvoorelkaar.org Vergroten van het welbevinden en bevorderen informele steun door het in kaart brengen, evalueren, opbouwen en versterken van het netwerk. Vrienden maken... kun je leren is een methode die helpt bij het voorkomen van depressie bij volwassenen met een klein sociaal netwerk. De cursus is gericht op het vergroten van sociale steun. De deelnemers verkennen hun vriendschappen, werken aan zelfwaardering en maken een persoonlijk plan gericht op het aangaan en onderhouden van vriendschappen.
Vriendenkring Stichting Vrienden van de Bloemhof Het vergroten en onderhouden van een sociaal netwerk. Een vriendenkring is een gezellig samenzijn van een groep van ongeveer acht mensen met een beperking en staat los van de reguliere contacten met zorg- en dienstverleners. De kring wordt begeleid door een vrijwilliger en wordt gevormd op basis van de buurt waar men woont of gemeenschappelijke interesses. In een vriendenkring leren mensen met een beperking hoe ze zich kunnen voorbereiden op de komst van en op het omgaan met bezoek. Daarnaast ontwikkelen de deelnemers een realistisch beeld van het verloop van sociale contacten en hun eigen rol hierin.
Wijk & Psychiatrie WELZIN: Tuk, A. Kenniscentrum Sociale Innovatie: Karbouniaris, S. & Wilken, J.P. Participatie en inclusie, het vergroten van welbevinden en bevorderen van informele steun door het opbouwen en versterken van netwerken. Wijk en Psychiatrie (WeP) richt zich op mensen met psychische beperkingen. Doel is hun maatschappelijke aansluiting in de wijk te verbeteren en hun sociale netwerk te vergroten, waardoor eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd. De aanpak richt zich enerzijds op het creëren van ontmoetingsplekken in de wijk en anderzijds op het creëren van contact. Het ondersteunen van deelnemers bij contacten en activiteiten valt hier ook onder.
Wijkecogram Scheffers, M. Netwerk in kaart brengen en bevorderen van informele steun. Het wijkecogram is een netwerkcirkel en werkt met de drie sectoren van Baars: (1) familie, (2) vrienden, kennissen en collega’s, en (3) vertegenwoordigers van maatschappelijke diensten. In de binnenste cirkel kun je de mensen zetten die het dichtst bij de cliënt staan. In de buitenste degenen die wat verder weg staan. Door het gebruik van twee cirkels kun je gemakkelijk zien wie belangrijker of minder belangrijk is voor de cliënt. En of het netwerk vooral uit wat lossere of uit juist hele sterke banden bestaat. Dat geeft een indruk van de dichtheid en stabiliteit van het netwerk (in de buurt waarin de cliënt leeft) zodat hulpbronnen zichtbaar worden.
Zelfhulpgroep/lotgenotengroep Verschillende Burgers die elkaar vinden op een problematiek waar ze zelf mee te maken hebben, zoals alcoholisme, zelfmoord van een naaste, een eetstoornis, drugsgebruik, … Samen gaan ze de ‘gezamenlijke vijand’ te lijf en helpen daarbij elkaar. Het kenmerkende is derhalve dat elke deelnemer aan een bepaalde zelfhulpgroep hetzelfde probleem (gehad) heeft en er uit eigen ervaring vertrouwd mee is.
Zin in vriendschap Stevens, N. en Albrecht, H. Het netwerk vergroten en versterken. Zin in vriendschap is een cursus voor vrouwen van 55 jaar en ouder. Het doel van de methode Zin in vriendschap is het verminderen of voorkomen van gevoelens van eenzaamheid onder oudere vrouwen, door ze te helpen bestaande vriendschappen te verbeteren of nieuwe vriendschappen op te bouwen.
Zorg Voor Elkaar Zorgvoorelkaar.com is een online platform waar mensen elkaar kunnen vinden en helpen. Hulp vragen of iemand hulp bieden wanneer jou dat uitkomt. Eenmalig, iedere week, alles daartussen in én bij jou in de buurt.
Zorgvoorelkaar Zorg Voor Elkaar Empowerment en het bevorderen van informele steun. Zorgvoorelkaar is een online platform waar mensen met een hulpvraag zelf hulp kunnen vinden en waar mensen die zich willen inzetten voor iemand anders zich kunnen aanbieden. Mensen met een hulpvraag kunnen een hulpverzoek plaatsen en/of zoeken naar een voor hen passend (en lokaal) aanbod. Het aanbod bestaat zowel uit vrijwillige als professionele diensten en hulpverlening, en is zowel gratis als betaald. Zorgvoorelkaar adviseert ook bij de keuze tussen vrijwillige en betaalde (professionele) zorg.